كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه pdf یا word

كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه كنترل وهماهنگيمفاهيم كليدي جريان(نمودار)بررسي ها(كنترل ونظارت )سازمانيبودجهمديريت بوسيله تبعيض (استثناء): اهداف آموزشي(فراگيري)برقرار كردن (بنانهادن) معيارهااندازه گيري اجراي كار:نظارت و هماهنگي جريانات اساسي (ماده)حمل ونقل كالا و دريافت:انبار(نظارت انبارگرداني)جابجايي توزيع (فيزيكي)نظارت و هماهنگي درون واحدي( كنترل وهماهنگي ادارات داخلي)مسائل انساني در كنترل (مشكلات مربوط به كنترل اطلاعت بیشتر دربارهكنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه pdf یا word[…]