دانلود با موضوع :Physics-Instructor’s Solutions Manual

Physics-Instructor’s Solutions Manual Title: Physics-Instructor’s Solutions Manual | Author(s): James S. Walker | Publisher: Pearson | Year: 2017 | Edition: 5 | Language: English | Pages : 1216 | Size: 32 MB | Extension: pdf      … جزئیات بیشتر / دانلود

موضوع دانلود : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی… – اثرات الکترون های ابر گرم,امواج صوتی غبار,پلاسمای غبار آلود مغناطیسی,دانلود پایان نامه,Word

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول فیزیک پلاسما..۱ ۱-۱مقدمه..۱ ۲-۱ پلاسما چیست؟..۱ ۱- ۳ پلاسماها شبه خنثی هستند…۲ ۱- ۴ حفاظ پلاسما…۴ ۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری…۴ ۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک..۶ ۱-۵ حفاظ دبای…۷ ۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ ۱-۸… اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی… – اثرات الکترون های ابر گرم,امواج صوتی غبار,پلاسمای غبار آلود مغناطیسی,دانلود پایان نامه,Word[…]

موضوع دانلود : بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی… – بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ,سامانه پلاسمای کانونی,word,دانلود پایان نامه

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی… عنوان…… شماره صفحه چکیده… ۱ ۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲ ۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴ ۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶ الف)فازشکست…. ۷ ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸ ج)فاز شعاعی… ۹ ۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳ ۲ سازوکارشتاب یون اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی… – بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ,سامانه پلاسمای کانونی,word,دانلود پایان نامه[…]

موضوع دانلود : طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. – طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسما,کانونی بسیار کوچک قابل حمل,دانلود پایان نامه,word

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. فهرست مطالب  فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲ ۱-۲ کاربرد های پلاسمای کانونی: ۴ ۲- اصول عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی: ۶ ۲-۱ مرحله شکست و تخلیه سطحی ۷ ۲-۲ مرحله رانش محوری ۸ ۲-۳ مرحله تراکم اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. – طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسما,کانونی بسیار کوچک قابل حمل,دانلود پایان نامه,word[…]

موضوع دانلود : بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… – بهینه سازی دیوار برشی,ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه,پلان واقع در منطقه,word,دانلود پایان نامه

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… فهرست مطالب  چکیده…۱۹ فصل اول: مقدمه و کلیات..۲۰ ۱-۱- اهمیت موضوع..۲۱ ۱-۲- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن..۲۱ ۱-۳- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت.۲۲ ۱-۴- اهمیت استفاده اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… – بهینه سازی دیوار برشی,ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه,پلان واقع در منطقه,word,دانلود پایان نامه[…]

موضوع دانلود : تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… – تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت,روند پیشرفت حوادث سنگین,دانلود پایان نامه,word

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول: کلیات۲ ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴ ۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸ ۱-۴ انواع راکتور هاي قدرت۹ ۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک۹ ۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار۱۰ ۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان۱۶ ۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی۲۰ ۱-۴-۵ راکتور هاي زاينده سريع اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… – تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت,روند پیشرفت حوادث سنگین,دانلود پایان نامه,word[…]

موضوع دانلود : تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا… – تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای,سیخک های خورشیدی,دانلود پایان نامه,word

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…  فهرست مطالب مقدمه.. ۱۲ فصل اول ۱۲ ۱-۱ خورشید . ۱۳ ۱-۱-۱ ساختار داخلی خورشید .. ۱۶ ۱-۲ ساختار سطحی و جو خورشید .. ۱۶ ۱-۲-۱ فوتوسفر .. ۱۷ ۱-۲-۲ كرومسفر .. ۱۸ ۱-۲-۳ ناحیه انتقالی یا گذر.. ۱۸ ۱-۲-۴ كرونا.. ۱۹ اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا… – تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای,سیخک های خورشیدی,دانلود پایان نامه,word[…]

موضوع دانلود : بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار… – بررسی و محاسبه توابع شکافت,برای پارتون های جرمدار,word,دانلود پایان نامه

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار… چکیده در این پایان­نامه سعی شده جرمِ نوکلئون و کوارک­ها در معادلاتِ مربوط به توابعِ ساختارِ نوکلئونی وارد شود.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که برخورد ذرات در انرژی های بالا که منجر به تولید کوارک های سنگین شود در آینده نزدیک امکان پذیر اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار… – بررسی و محاسبه توابع شکافت,برای پارتون های جرمدار,word,دانلود پایان نامه[…]

موضوع دانلود : شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. – شبیه سازی قلب راکتور VVER_1000,محاسبه ضریب تکثیر قلب,استفاده از کد محاسباتی MCNPX,دانلود پایان نامه,word

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ….۱ فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده …. ۴ ۲-۱- برهمکنش نوترون با هسته ….۴ ۲-۱-۱- پراکندگی پتانسیلی .. ۵ ۲-۱-۲- تشکیل هسته مرکب .. ۵ ۲-۱-۳- گیر اندازی … اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. – شبیه سازی قلب راکتور VVER_1000,محاسبه ضریب تکثیر قلب,استفاده از کد محاسباتی MCNPX,دانلود پایان نامه,word[…]

موضوع دانلود : تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر… – تخمين امواج بلند ناشي,عبور چرخندهاي هواشناسي,word,دانلود پایان نامه

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر… چکیده آشفتگی سطح دریا به هنگام عبور توفان معلول دو علت است. علت اول بادهای توفانی است که با وارد کردن تنش بر سطح آب باعث انتقال تکانه به سطح آب شده و منجر به پاسخ واداشته سطح آب و امواج کم عمق می اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر… – تخمين امواج بلند ناشي,عبور چرخندهاي هواشناسي,word,دانلود پایان نامه[…]