عنوان دانلود : پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی مقدمه………………………….. ۱ فصل اول: كليات ۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها……………… ۲ ۱-۱-۱- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………. ۴ الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها……… ۱۱ ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها……………….. ۱۴ ج) سميت اكسيم‌ها……………………….. ۱۵ د) خاصيت اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل[…]

عنوان دانلود : پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر عنوان صفحه   چكيده   مقدمه   فصل اول: كليات   ۱-۱- آناتومي پستان ۱ ۱-۲- بافت شناسي پستان ۵ ۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰ ۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر[…]

عنوان دانلود : بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده پایان نامه بخش اول: مقدمه مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱-۱- اوپیوییدها…………………………………………………………………………………………. ۱-۱-۱- تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک…………………………………………………………………………. ۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد……………………………………………………………….. ۱-۱-۴- آثار… جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات فایل دانلودی: عنوان: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش دسته بندی فایل : داروسازی اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش[…]

عنوان دانلود : بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده پایان نامه بخش اول: مقدمه مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱-۱- اوپیوییدها…………………………………………………………………………………………. ۱-۱-۱- تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک…………………………………………………………………………. ۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد……………………………………………………………….. ۱-۱-۴- آثار… جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات فایل دانلودی: عنوان: بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش دسته بندی فایل : داروسازی اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش[…]

عنوان دانلود : پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل فهرست مطالب عنوان صفحه خلاصه فارسی مقدمه………………………….. ۱ فصل اول: كليات ۱-۱- اكسيم‌ها و كاربرد آنها……………… ۲ ۱-۱-۱- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………. ۴ الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها……… ۱۱ ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها……………….. ۱۴ ج) سميت اكسيم‌ها……………………….. ۱۵ د) خاصيت اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل[…]

عنوان دانلود : پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر عنوان صفحه   چكيده   مقدمه   فصل اول: كليات   ۱-۱- آناتومي پستان ۱ ۱-۲- بافت شناسي پستان ۵ ۱-۳- فيزيولوژي پستان ۱۰ ۱-۴- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از اطلاعت بیشتر دربارهعنوان دانلود : پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر[…]